Walne Zgromadzenie Członków

 

§83. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.


§85. 1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni;

2) wybór członków Rady Nadzorczej;  

3) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych Zarządu, podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach oraz udzielanie absoluto-rium członkom Zarządu;
4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat;
6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyod-rębnionej jednostki organizacyjnej;  
7) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia, przystępowania i występowania z organiza-cji gospodarczych oraz w sprawie zbycia akcji lub udziałów w tych organizacjach;
8) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć;
9) wyrażanie zgody na podjęcie przez Spółdzielnię działalności inwestycyjnej w zakresie określonym w §4 ust.2 pkt.2;  
10) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd kredytów bankowych i innych zobowiązań, jeżeli wysokość zobowiązania przekracza kwotę 10 % przychodów Spółdzielni w po-przednim roku obrachunkowym;
11) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni z inną spółdzielnią, podzia-łu oraz likwidacji Spółdzielni;
12) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej;
13) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia budynku lub jego części dla osób wy-magających opieki;
14) uchwalanie zmian statutu;
15) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku rewizyjnego oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;
16) wybór delegatów na zjazd związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona;
17) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej, jeżeli zajdzie potrzeba uszczegółowienia przepisów statutu regulujących tryb zwoływania, prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez te organy