Walne Zgromadzenie Członków

§ 63.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

§ 64.

1. Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia.

2. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta, jednakże osoby, z których pomocy korzysta członek, nie mają prawa zabierania głosu.

3. Każdy członek ma jeden głos.

4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć również członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej z prawem zabierania głosu, a także z głosem doradczym - goście zaproszeni przez Zarząd lub przez Radę Nadzorczą.

§ 65.

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni,

2) wybór członków Rady Nadzorczej,

3) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych Zarządu, podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach oraz udzielanie absoluto­rium członkom Zarządu,

4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,

6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości lub ich części, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, z zastrzeżeniem postanowień § 65 ust. 2 Statutu,

7) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia, przystępowania i występowania z organizacji gospodarczych oraz w sprawie zbycia akcji lub udziałów w tych organizacjach,

8) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć,

9) wyrażanie zgody na podjęcie przez Spółdzielnię działalności inwestycyjnej w zakresie określonym w §5 ust. 2 Statutu,

10) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd kredytów bankowych i innych zobowiązań, jeżeli wysokość zobowiązania przekracza kwotę 10% przychodów Spółdzielni w po­przednim roku obrachunkowym,

11) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni z inną spółdzielnią, podziału oraz likwidacji Spółdzielni,

12) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,

13) uchwalanie zmian Statutu,

14) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku rewizyjnego oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

15) wybór delegatów na zjazd związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

16) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej, jeżeli zajdzie konieczność uszczegółowienia przepisów statutu regulujących tryb zwoływania, tryb pracy i podejmowania uchwał przez te organy.

2. Postanowienie § 65 ust. l pkt 6 Statutu nie dotyczy ustanawiania prawa odrębnej własności lokali oraz zamiany lokali w trybie określonym w § 30 lub § 34 Statutu.