Aktualności

 

 

 

 

Informujemy, że zgodnie z zapisami § 11 statutu naszej Spółdzielni:

 

1. Opłata na działalność społeczną i kulturalną wynosi połowę minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2017.847 t.j. z dnia 2017.04.26).

 

2. Opłatę na działalność społeczną i kulturalną członek Spółdzielni zobowiązany jest wnieść na rzecz Spółdzielni w terminie 30 (trzydziestu) dni od uzyskania członkostwa w Spółdzielni.

osoby przyjęte w poczet członków prosimy o dokonywanie wpłat na nr konta Spółdzielni:

37 1160 2202 0000 0001 1265 9042

opublikowano 03.01.2018 r.