Warszawska Spoldzielnia Mieszkaniowa – Żoliborz Centralny

Walne Zgromadzenie

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 9 lutego 2023 r.

Projekty uchwał

opublikowano 09.02.2023 r.

Zawiadomienie z dnia 25 maja 2019 r.

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie w dniu 08.06.2019 r. zgodnie z Zawiadomieniem z 25.05.2019 r.

1. Projekt uchwały w sprawie sposobu głosowania

2. Projekt uchwały – wybór komisji skrutacyjnej

3. Projekt uchwały – wybór prezydium

4. Projekt uchwały – porządek obrad

5. Projekt uchwały – zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej

>>Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 18.06.2018 r. do 15.05.2019 r.

6. Projekt uchwały – zatwierdzenie sprawozdania finansowego

>>Sprawozdanie finansowe WSM „Żoliborz Centralny” za rok obrotowy 01.01.2018 – 31.12.2018

>>Załączniki do sprawozdania finansowego

>>Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

>>Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r.

7. Projekt uchwały – przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2018 rok

>> Uzasadnienie uchwały

8. Projekt uchwały – przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2014 rok

>> Uzasadnienie uchwały

9. Projekt uchwały – zatwierdzenie sprawozdania Zarządu

>>Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

10. Projekt uchwały – absolutorium dla Barbary Hruszowiec

11. Projekt uchwały – absolutorium dla Sławomira Zielskiego

12. Projekt uchwały – zobowiązanie Zarządu do realizacji wniosków polustracyjnych

>> Wnioski polustracyjne

13. Projekt uchwały w sprawie statusu mieszkań służbowych dla gospodarzy Kolonii w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany statusu mieszkań lokali, w których zamieszkują Gospodarze

15. Projekt uchwały w sprawie wspólnego posiedzenia Zarządu i Rady Nadzorczej z udziałem zainteresowanych członków Spółdzielni w sprawach bieżących Kolonii IV oraz Pracowni Plastycznej

opublikowano 25.05.2019 r.

Wyjaśnienia z dnia 15 czerwca 2018 r.

Bilans 2017

Bilans 2016

opublikowano 15.06.2018 r.

Zawiadomienie z dnia 14.06.2018 r. w sprawie Walnego Zgromadzenia.

opublikowano 14.06.2018 r.

Zawiadomienie z dnia 2 czerwca 2018 r.

1. Projekt uchwały – wybór prezydium

2. Projekt uchwały – porządek obrad

3. Projekt uchwały – wybór komisji skrutacyjnej

4. Projekt uchwały – podjęcie uchwały w sprawie głosowania nad absolutorium członków Zarządu i w wyborach do Rady Nadzorczej przy pomocy (karty) Mandatu Członka

5. Projekt uchwały – zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej >>Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 r.

6. Projekt uchwały – zatwierdzenie sprawozdania finansowego

>>Sprawozdanie finansowe WSM „Żoliborz Centralny” za rok obrotowy 01.01.2017 – 31.12.2017 część 1

część 2. część 3.

>>Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r.

7. Projekt uchwały – przeznaczenie nadwyżki bilansowej

8. Projekt uchwały – przeznaczenia części pożytków i innych przychodów z bieżącej działalności gospodarczej

9. Projekt uchwały – zatwierdzenie sprawozdania Zarządu >>Sprawozdanie Zarządu za 2017 r.

10. Projekt uchwały – absolutorium dla Barbary Hruszowiec

11. Projekt uchwały – absolutorium dla Sławomira Zielskiego

12. Projekt uchwały – wybory do Rady Nadzorczej

13. Projekt uchwały – w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni

14. Projekt uchwały – w sprawie wniosku Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy o rozwiązanie umów użytkowania wieczystego

opublikowano 02.06.2018 r.

Zawiadomienie z dnia 25 maja 2018 r.

1. Projekt uchwały – wybór prezydium

2. Projekt uchwały – porządek obrad

3. Projekt uchwały – wybór komisji skrutacyjnej

4. Projekt uchwały – zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej >>Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 r.

5. Projekt uchwały – zatwierdzenie sprawozdania Zarządu >>Sprawozdanie Zarządu za 2017 r.

6. Projekt uchwały – zatwierdzenie sprawozdania finansowego

>>Sprawozdanie finansowe WSM „Żoliborz Centralny” za rok obrotowy 01.01.2017 – 31.12.2017 część 1

część 2. część 3.

>>Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r.

7. Projekt uchwały – przeznaczenie nadwyżki bilansowej

8. Projekt uchwały – przeznaczenia części pożytków i innych przychodów z bieżącej działalności gospodarczej

9. Projekt uchwały – absolutorium dla Barbary Hruszowiec

10. Projekt uchwały – absolutorium dla Sławomira Zielskiego

11. Projekt uchwały – w sprawie wniosku Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy o rozwiązanie umów użytkowania wieczystego

12. Projekt uchwały – wybory do Rady Nadzorczej

13. Projekt uchwały – w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni

opublikowano 25.05.2018 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 16 czerwca 2018 r.

opublikowano 07.05.2018 r.

Zawiadomienie Zarządu WSM „Żoliborz Centralny” z dnia 28.09.2017 r.

Projekt uchwały – Statut

Projekt uchwały – Regulamin Rady Nadzorczej

Projekty uchwał

Wnioski złożone przez Członków Spółdzielni:

>> Wniosek 1

>> Wniosek 2

>> Wniosek 3

>> Wniosek 4

opublikowano 28.09.2017 r.

Zawiadomienie Zarządu WSM „Żoliborz Centralny” z dnia 16.09.2017 r.

Projekt uchwały – wybór prezydium

Projekt uchwały – przyjęcie porządku obrad

Projekt uchwały – wybór komisji skrutacyjnej

Projekt uchwały – wybór komisji wnioskowej

Projekt uchwały – zmiana statutu

Projekt uchwały – regulamin Rady Nadzorczej

Projekt uchwały o zmianie § 93 Statutu poprzez dodanie postanowienia ustępu 6,

Projekt uchwały o zmianie § 95 Statutu poprzez dodanie postanowienia ustępu 6,

Projekt uchwały o zmianie Statutu poprzez dodanie § 105,

Projekt uchwały o zmianie § 109 Statutu poprzez dodanie postanowień ustępów 8-13.

Informacja dotycząca pełnomocnictw

opublikowano 16.09.2017 r.

Zawiadomienie w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia WSM „Żoliborz Centralny” z dnia 08.09.2017 r.

Projekt uchwały – wybór prezydium

Projekt uchwały – przyjęcie porządku obrad

Projekt uchwały – wybór komisji skrutacyjnej

Projekt uchwały – wybór komisji wnioskowej

Projekt uchwały – zmiana statutu

Projekt uchwały – regulamin Rady Nadzorczej

opublikowano 08.09.2017 r.

Zawiadomienie w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia WSM „Żoliborz Centralny” na dzień 30 września 2017 r.

opublikowane 19.07.2017 r.

Zawiadomienie Zarządu WSM „Żoliborz Centralny” z dnia 22 czerwca 2017 r.

1. Poprawka 1 do uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej

2. Poprawka 2 do uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej

3. Poprawka do uchwały o udzieleniu absolutorium Barbarze Hruszowiec

4. Poprawka do uchwały o udzieleniu absolutorium Sławomirowi Zielskiemu

5. Poprawka do uchwały w sprawie wynajętych lokali mieszkalnych

6. Poprawka do uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu i Rady Nadzorczej do przeprowadzenia audytu

opublikowano 22.06.2017 r.

Zawiadomienie Zarządu WSM „Żoliborz Centralny” z dnia 10 czerwca 2017 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2017 r.

 1. Projekt uchwały – wybór prezydium
 2. Projekt uchwały – porządek obrad
 3. Projekt uchwały – wybór komisji skrutacyjnej;
 4. Projekt uchwały – wybór komisji wnioskowej
 5. Projekt uchwały – zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej >>Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 r. Sprawozdanie z prac komisji technicznej Sprawozdanie z prac komisji rewizyjnej
 6. Projekt uchwały – zatwierdzenie sprawozdania Zarządu >>Sprawozdanie Zarządu za 2016 r.
 7. Projekt uchwały – zatwierdzenie sprawozdania finansowego >>Sprawozdanie finansowe WSM „Żoliborz Centralny” za rok obrotowy 01.01.2016 – 31.12.2016 >> Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz Raport z badania sprawozdania finansowego WSM „Żoliborz Centralny” za rok obrotowy 01.01.2016 – 31.12.2016
 8. Projekt uchwały – przeznaczenie nadwyżki bilansowej
 9. Projekt uchwały – absolutorium dla Barbary Hruszowiec
 10. Projekt uchwały – absolutorium dla Sławomira Zielskiego
 11. Projekt uchwały – wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej
 12. Projekt uchwały – rozpatrzenie odwołania od Uchwały RN nr 4/2016
 13. Projekt uchwały – rozpatrzenie odwołania od Uchwały RN nr 38/2016
 14. Projekt uchwały – rozpatrzenie odwołania od Uchwały RN nr 7/2017
 15. Projekt uchwały – rozpatrzenie odwołania od Uchwały RN nr 8/2017
 16. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 17/2017 z dnia 25 maja 2017r. w sprawie przyjęcia uzasadnienia dodatkowych prac Komisji Statutowej po dniu 20.11.2016r.,
 17. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 18/2017 z dnia 25 maja 2017r.,
 18. Projekt uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pani Barbary Kosieradzkiej,
 19. Projekt uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pani Katarzyny Pedryc,
 20. Projektuchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pani Ewy Zienkiewicz,
 21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pani Joanny Zych,
 22. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana Jarosława Augustyniaka,
 23. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana Pawła Boguszewskiego,
 24. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana Dariusza Jajszczaka,
 25. Projekt uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana Marka Piskały,
 26. Projekt uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana Brunona Sikory,
 27. Projekt uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana Jacka Szydłowskiego,
 28. Projekt uchwały w sprawie wynajętych lokali mieszkalnych,
 29. Projekt uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu i Rady Nadzorczej do przeprowadzenia audytu,
 30. Projekt uchwały w sprawie w sprawie prac Komisji Statutowej i wyborów uzupełniających do Komisji Statutowej,
 31. Projekt uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Komisji Statutowej,
 32. Projekt uchwały w sprawie w sprawie wniosku Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy o rozwiązanie umów użytkowania wieczystego,
 33. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni – zmiana § 85 ust. 1 Statutu,
 34. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni – wykreślenie § 37 ust. 4 i 5 Statutu,
 35. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni – zmiana § 5(1) Statutu,
 36. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni – zmiana § 9 ust. 1 pkt 14 Statutu,
 37. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni – zmiana § 9 ust. 3 Statutu,
 38. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni – zmiana § 65 Statutu,
 39. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni – zmiana § 84 ust. 1 Statutu,
 40. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni – zmiana § 90 ust. 2 Statutu,
 41. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni – zmiana § 93 Statutu,
 42. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni – zmiana § 93 ust. 1 pkt 15 Statutu,
 43. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni – zmiana § 97 ust. 1 Statutu,
 44. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni – zmiana § 97(2) ust. 3 Statutu,
 45. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni – zmiana § 97(2) ust. 4 Statutu,
 46. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni – zmiana § 97(3) Statutu,
 47. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni – zmiana § 97(4) ust. 5 Statutu,
 48. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni – dodanie § 104 (1)Statutu,

opublikowano 10.06.2017 r.

 1. Projekt uchwały – wybór prezydium
 2. Projekt uchwały – porządek obrad
 3. Projekt uchwały – wybór komisji skrutacyjnej
 4. Projekt uchwały – wybór komisji wnioskowej
 5. Projekt uchwały – zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej >>Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 r. Sprawozdanie z prac komisji technicznej Sprawozdanie z prac komisji rewizyjnej
 6. Projekt uchwały – zatwierdzenie sprawozdania Zarządu >>Sprawozdanie Zarządu za 2016 r.
 7. Projekt uchwały – zatwierdzenie sprawozdania finansowego >>Sprawozdanie finansowe WSM „Żoliborz Centralny” za rok obrotowy 01.01.2016 – 31.12.2016 >> Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz Raport z badania sprawozdania finansowego WSM „Żoliborz Centralny” za rok obrotowy 01.01.2016 – 31.12.2016
 8. Projekt uchwały – przeznaczenie nadwyżki bilansowej
 9. Projekt uchwały – absolutorium dla Barbary Hruszowiec
 10. Projekt uchwały – absolutorium dla Sławomira Zielskiego
 11. Projekt uchwały – wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej
 12. Projekt uchwały – rozpatrzenie odwołania od Uchwały RN nr 4/2016
 13. Projekt uchwały – rozpatrzenie odwołania od Uchwały RN nr 38/2016
 14. Projekt uchwały – rozpatrzenie odwołania od Uchwały RN nr 7/2017
 15. Projekt uchwały – rozpatrzenie odwołania od Uchwały RN nr 8/2017

opublikowano 02.06.2017 r.

Protokół z 19.05.2017 r. przekazania przez Komisję Statutową projektu Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej

Projekt Statutu

Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej

opublikowano 26.05.2017 r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz Raport z badania sprawozdania finansowego WSM „Żoliborz Centralny” za rok obrotowy 01.01.2016 – 31.12.2016

Sprawozdanie finansowe WSM „Żoliborz Centralny” za rok obrotowy 01.01.2016 – 31.12.2016

Sprawozdanie Zarządu za 2016 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA WSM „ŻOLIBORZ CENTRALNY” W DNIU 24.06.2017 R.

opublikowano 16.05.2017 r.

W związku z odwołaniem Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 20.11.2016 r. przedstawiamy wnioski zgłoszone przez Członków Spółdzielni dotyczące projektów Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wniosek z dnia 03.11.2016 r.

Wniosek z dnia 05.11.2016 r.

Wniosek z dnia 05.11.2016 r.

Wniosek z dnia 05.11.2016 r.

Wniosek z dnia 05.11.2016 r.

Wniosek z dnia 14.11.2016 r.

Wniosek z dnia 14.11.2016 r.

Wniosek z dnia 16.11.2016 r.

Wniosek z dnia 17.11.2016 r.

Wniosek z dnia 17.11.2016 r.

Wniosek z dnia 17.11.2016 r.

Wniosek z dnia 17.11.2016 r.

Wniosek z dnia 17.11.2016 r.

Wniosek z dnia 17.11.2016 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” w Warszawie zawiadamia, że w związku z uchwałą Komisji Statutowej o wycofaniu projektów Statutu Spółdzielni oraz Regulaminu Rady Nadzorczej,

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zwołane na dzień 20 listopada 2016r. w celu uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, zostało odwołane jako bezprzedmiotowe.

Jednocześnie informujemy, że sprawa odwołania od Uchwały Nr 4/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 09.05.2016r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni poddana zostanie pod obrady najbliższego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”.

Do niniejszego zawiadomienia załączamy uchwałę Komisji Statutowej oraz pisma Komisji Statutowej do Członków Spółdzielni.

Uchwała Komisji Statutowej

Pismo Komisji Statutowej

Zawiadomienie

Zawiadomienie z dnia 6 listopada 2016 r.

1. porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni,

2. projekt uchwały w sprawie wyboru prezydium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni,

3. projekt uchwały w sprawie wyboru komisji wnioskowej,

4. projekt uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej,

5. projekt uchwały w sprawie regulaminu RN,

6. projekt uchwały w sprawie zmiany statutu,

7. projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” (według projektu Komisji Statutowej z poprawką nr 1),

8. projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” (według projektu Komisji Statutowej z poprawką nr 2),

9. projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” (według projektu Komisji Statutowej z poprawką nr 3),

10. projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” (według projektu Komisji Statutowej z poprawką nr 4),

11. projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały RN nr 4/2016.

12. wnioski Członków Spółdzielni /5 egz./.

opublikowano 06.11.2016 r.

Zawiadomienie z dnia 28 października 2016 r.

1. porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni,

2. projekt uchwały w sprawie wyboru prezydium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni,

3. projekt uchwały w sprawie wyboru komisji wnioskowej,

4. projekt uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej,

5. projekt uchwały w sprawie zmiany statutu,

6. projekt uchwały w sprawie regulaminu RN,

7. projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały RN nr 4/2016.

opublikowano 28.10.2016 r.

ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZWOŁANIA NA DZIEŃ 20 LISTOPADA 2016 R. WALNEGO ZGROMADZENIA WSM „ŻOLIBORZ CENTRALNY”

opublikowano 19.10.2016 r.

Dokumenty na Walne Zgromadzenie 2016

Zawiadomienie z dnia 8 czerwca 2016 r. o Walnym Zgromadzeniu WSM „Żoliborz Centralny” z poprawkami zgłoszonymi przez Członków Spółdzielni

Poprawka nr 1 do uchwały w sprawie odwołania z RN

Poprawka nr 2 do uchwały w sprawie odwołania z RN

Poprawka do uchwały w sprawie odwołania od Uchwały nr 28/2015 Rady Nadzorczej

Poprawka do uchwały w sprawie odwołania od Uchwały nr 30/2015 Rady Nadzorczej

Poprawka do uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego członków Rady Nadzorczej

Wnioski

Wniosek dotyczący pkt. 6 Zawiadomienia z dnia 8 czerwca 2016 r.

Zawiadomienie z dnia 28 maja 2016 r. o Walnym Zgromadzeniu WSM „Żoliborz Centralny” z projektami uchwał i żądaniami zgłoszonymi przez Członków Spółdzielni

Załączniki:

1. porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni,

2. projekt uchwały w sprawie wyboru prezydium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni,

3. projekt uchwały w sprawie wyboru komisji wnioskowej,

4. projekt uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej,

5. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w okresie od dnia 30 maja 2015r.,

6. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni w 2015 roku,

7. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015,

8. projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2015,

9. projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Hruszowiec,

10. projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Zielskiemu,

11. projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Ewie Lenartowicz,

12. projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Kolewskiemu,

13. projekt uchwały w sprawie wniosków z protokołu polustracyjnego Spółdzielni za lata 2012 – 2014,

14. projekt uchwał w sprawie odwołania od Uchwały nr 28/2015 Rady Nadzorczej w przedmiocie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni,

15. projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały nr 30/2015 Rady Nadzorczej w przedmiocie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni,

16. projekt uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego członków Rady Nadzorczej,

17. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów przez WSM „Żoliborz Centralny” ze Spółdzielnią Mieszkaniową im. Adama Mickiewicza w Warszawie

18. projekt uchwały zgłoszonej przez Członków Spółdzielni zgodnie z § 87 ust. 2 zd. 1 Statutu w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pani Ewy Zienkiewicz;

19. projekt uchwały zgłoszonej przez Członków Spółdzielni zgodnie z § 87 ust. 2 zd. 1 Statutu w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pani Katarzyny Pedryc;

20. projekt uchwały zgłoszonej przez Członków Spółdzielni zgodnie z § 87 ust. 2 zd. 1 Statutu w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pani Joanny Zych;

21. projekt uchwały zgłoszonej przez Członków Spółdzielni zgodnie z § 87 ust. 2 zd. 1 Statutuw sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pani Barbary Kosieradzkiej;

22. projekt uchwały zgłoszonej przez Członków Spółdzielni zgodnie z § 87 ust. 2 zd. 1 Statutuw sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pani Małgorzaty Oleckiej;

23. projekt uchwały zgłoszonej przez Członków Spółdzielni zgodnie z § 87 ust. 2 zd. 1 Statutu w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana Pawła Boguszewskiego;

24. projekt uchwały zgłoszonej przez Członków Spółdzielni zgodnie z § 87 ust. 2 zd. 1 Statutu w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana Dariusza Jajszczaka;

25. projekt uchwały zgłoszonej przez Członków Spółdzielni zgodnie z § 87 ust. 2 zd. 1 Statutu w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana Brunona Sikory;

26. projekt uchwały zgłoszonej przez Członków Spółdzielni zgodnie z § 87 ust. 2 zd. 1 Statutu w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana Marka Piskały;

27. projekt uchwały zgłoszonej przez Członków Spółdzielni zgodnie z § 87 ust. 2 zd. 1 Statutu w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana Jacka Szydłowskiego;

28.projekt uchwały zgłoszonej przez Członków Spółdzielni zgodnie z § 87 ust. 2 zd. 1 Statutu w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana Kamila Nowalskiego;

29. projekt uchwały zgłoszonej przez Członków Spółdzielni zgodnie z § 87 ust. 2 zd. 1 Statutu w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej Spółdzielni do rozpoznania odwołania mieszkańca od Uchwały 46 Zarządu WSM „ŻC” z dnia 21 lipca 2015 roku, a także do wykonywania swoich obowiązków w terminach określonych Statutem Spółdzielni;

30. projekt uchwały zgłoszonej przez Członków Spółdzielni zgodnie z § 87 ust. 2 zd. 1 Statutu w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni poprzez wykreślenie ze Statutu § 37 i nadanie nowej treści przepisowi § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” z dnia 9 maja 2016 r.

Opinia i raport biegłego z badania Sprawozdania finansowego WSM „Żoliborz Centralny

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego WSM „Żoliborz Centralny”

Sprawozdanie finansowe WSM „Żoliborz Centralny”

Dodatkowe zestawienie wyników GZM za 2015 r. wnioskowane przez członka Rady Nadzorczej

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny”

Sprawozdanie z działalności Zarządu WSM „Żoliborz Centralny”

Projekty uchwał:

Projekt uchwały – porządek obrad

Projekt uchwały – wybór prezydium

Projekt uchwały – wybór komisji skrutacyjnej

Projekt uchwały – wybór komisji wnioskowej

Projekt uchwały – zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Projekt uchwały – zatwierdzenie sprawozdania RN

Projekt uchwały – zatwierdzenie sprawozdania Zarządu

Projekt uchwały – przeznaczenie nadwyżki bilansowej

Projekt uchwały – absolutorium dla B. Hruszowiec

Projekt uchwały – absolutorium dla E. Lenartowicz

Projekt uchwały – absolutorium dla Ł. Kolewskiego

Projekt uchwały – absolutorium dla S. Zielskiego

Projekt uchwały – wybory uzupełniające do RN

Projekt uchwały – zamiana działek Załącznik nr 1

Projekt uchwały – wnioski polustracyjne

Projekt uchwały – odwołanie od uchwały 28/2015

Projekt uchwały – odwołanie od uchwały 30/2015

Dokumenty na Walne Zgromadzenie 2015

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu z dnia 28 maja 2015 r. wraz z Porządkiem obrad po uwzględnieniu poprawek do projektów uchwał

Zawiadomienie o zgłoszonych kandydaturach na członków Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny”

projekt uchwały do pkt 2 i 4 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 5 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 6 porządku obrad cz. 1

projekt uchwały do pkt 6 porządku obrad cz.2

projekt uchwały do pkt 6 porządku obrad cz.3

projekt uchwały do pkt 6 porządku obrad cz.4

projekt uchwały do pkt 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 14 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 15 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 16 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 17 i 18 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 19 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 20 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 21 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 22 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 23 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 24 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 25 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 26 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 27 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 28 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 29 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 30 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 31 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 32 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 33 porządku obrad

wnioski różne cz. 1

wnioski różne cz. 2

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków WSM „Żoliborz Centralny” z projektami uchwał i żądaniami zgłoszonych przez Członków Spółdzielni

Zawiadomienie z dnia 16 maja 2015 r .

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 30 maja 2015 r.

projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad – komisja skrutacyjna

projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad – komisja wnioskowa

projekt uchwały do pkt 5 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 6 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 7 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 8 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 9 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 10 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 11 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 12 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 13 porządku obrad

wniosek do projektu uchwały do pkt 13

projekt uchwały do pkt 14 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 15 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 16 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 17 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 18 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 19 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 20 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 21 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 22 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 23 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 24 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 25 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 26 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 27 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 28 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 29 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 30 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 31 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 32 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 33 porządku obrad

projekt uchwały do pkt 34 porządku obrad

Opinia i raport z badania Sprawozdania finansowego WSM „Żoliborz Centralny”

OPIS TABEL ZAWARTYCH W INFORMACJI DODATKOWEJ BĘDĄCEJ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprostowanie do Informacji dodatkowej sprawozdania finansowego

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny”

Sprawozdanie z działalności Zarządu WSM „Żoliborz Centralny”

Projekty uchwał:

 1. Projekt uchwały – wybór prezydium
 2. Projekt uchwały – wybór komisji skrutacyjnej
 3. Projekt uchwały – wybór komisji wnioskowej
 4. Projekt uchwały – zatwierdzenie sprawozdania finansowego
 5. Projekt uchwały – zatwierdzenie sprawozdania RN
 6. Projekt uchwały – zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
 7. Projekt uchwały – przeznaczenie zysku
 8. Projekt uchwały – absolutorium B. Hruszowiec
 9. Projekt uchwały – absolutorium E. Lenartowicz
 10. Projekt uchwały – absolutorium R. Poszwiński
 11. Projekt uchwały – wybór członków RN
 12. Projekt uchwały – zmiana statutu

Dokumenty na Walne Zgromadzenie 2014

Biuletyn informacyjny WSM „Żoliborz Centralny” kwiecień 2015

Jakość Roku 2014

Miło nam poinformować Państwa o przyznanej nam nagrodzie ” JAKOŚĆ ROKU 2014 „